Aktivisti Eko centra, centra za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju su 2004. godine pokrenuli izdavanje naučno-stručnog časopisa Svet rada, časopisa za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine. Glavni urednik Časopisa je predsednik Eko centra Dejan Zagorac, a odgovorna urednica je Jelena Bjegović.

Redakcioni odbor čine vrhunski stručnjaci i profesionalci iz ovih oblasti:

Prof. dr Aleksandar Milovanović, mr Marijana Matić (Niš), prof. dr Petar Bulat, prim. dr Elizabet Paunović, prof. dr Mirjana Aranđelović (Niš), prim. mr sci. med. Jagoda Crepulja (Novi Sad), dr Maja Radanović (Novi Sad), Maja Ilić, dipl. inž, prim. dr Dragoljub Filipović, Dušan Nenić, dipl. inž. ZNR, Dragoslav Tomović, dipl. inž (Kragujevac), prof. dr Milanko Čabarkapa, prof. dr Jovica Jovanović (Niš), dr Mijomir Bošnjak, dipl. inž. (Podgorica), mr sci. ecc. Vladimir J, Perić, prof. dr Jovanka Bislimovska-Karadžinska (Skoplje), prof. dr Jelica Kojović (Banja Luka), prof. dr Nurka Pranjić (Tuzla).

Autori radova u ovom naučnom Časopisu eminentni su stručnjaci naučnih nisciplina koje su povezane sa bezbednim i zdravim radnim mestom ali i efikasnim radnim okruženjem, uključujući i menadžemnt, ekonomiju, zaštitu životne sredine, psihološko-sociološke aspekte zdrave radne sredine, radno pravo, u skladu sa ciljem koji je Međunarodna organizacija rada označla kao “dobrobit na radnom mestu”.

Svet rada, na osnovu analize Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci – CEON i odluke Minstarstva za prosvetu, nauku i tehnološkog razvoja Republike Srbije, svrstan je u kategoriju naučnih časopisa (M53) u kategoriji društvenih nauka.

Časopis izlazi šest puta mesečno i godišnja pretplata je 13.950,00 dinara

Novi broj Sveta rada Nacionalna priznanja iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu